80 views 8,083 views 63 views 74 views 113 views 226 views 289 views 491 views 252 views

Chú Giải Nhã Ca 08:05-14

22012 Chú Giải Nhã Ca 8:5-14 Tình Yêu Cứ Mặn Nồng Theo Thời Gian Hai Mặt của Tình Yêu Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Share this…FacebookPinterestTwitteremailPrint

275 views

Chú Giải Nhã Ca 07:10-08:04

22011 Chú Giải Nhã Ca 7:10-8:4 Tình Yêu Cứ Mặn Nồng Theo Thời Gian Tình Yêu Không Thay Đổi Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Share this…FacebookPinterestTwitteremailPrint

326 views

Chú Giải Nhã Ca 07:01-09

22010 Chú Giải Nhã Ca 7:1-9 Tình Yêu Không Chấp Nhặt Hương Vị của Tình Yêu Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Share this…FacebookPinterestTwitteremailPrint

272 views

Chú Giải Nhã Ca 06:04-13

22009 Chú Giải Nhã Ca 6:4-13 Tình Yêu Không Chấp Nhặt Sa-lô-môn Nhận Thức Giá Trị của Su-la-mít Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Share this…FacebookPinterestTwitteremailPrint

311 views 320 views 379 views 598 views

Chú Giải Nhã Ca 03:06-11

22005 Chú Giải Nhã Ca 3:6-11 Cảnh Rước Dâu Phong Tục Kết Hôn của Dân I-sơ-ra-ên Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Share this…FacebookPinterestTwitteremailPrint

541 views 651 views 655 views 802 views 598 views 553 views 532 views 565 views 652 views 618 views 869 views 891 views 865 views 823 views 918 views 1,009 views 1,225 views 816 views 841 views 840 views 900 views 853 views 1,010 views 1,131 views 1,034 views 1,096 views 999 views 1,991 views 1,548 views 2,016 views 1,405 views 605 views 1,015 views 1,773 views 1,369 views 4,530 views 4,308 views 4,391 views 4,982 views 3,455 views 3,060 views 4,861 views 3,104 views 4,003 views 4,119 views 4,435 views 3,761 views 3,841 views 3,769 views 8,818 views 2,312 views 1,831 views 1,053 views 1,050 views 1,213 views 1,121 views 1,173 views 1,209 views 987 views 1,180 views 1,277 views 946 views 1,286 views 1,159 views 2,490 views 1,521 views 1,359 views 1,089 views 1,088 views 1,146 views 1,124 views 1,469 views 1,399 views 1,374 views 1,607 views 1,815 views 1,130 views 1,534 views 2,247 views 2,800 views 1,739 views 1,293 views 1,905 views 2,529 views 1,738 views