818 views

Chú Giải Rô-ma 11:25-36

Roma_032 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên
(Rô-ma 11:25-36)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.

26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.

27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]

28 Luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà {họ là} những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà {họ được} yêu thương.

29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.

30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,

31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót {đã ban cho} các anh chị em.

32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.

33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!

34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?

35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?

36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNjc2MDUyNTBf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11632-chugiairoma-11-25-36sumaunhiemvesugiaicuudanisoraen
MediaFire:http://www.mediafire.com/file/kysfksg5wpbm9be/11632_ChuGiaiRoma_11_25-36SuMauNhiemVeSuGiaiCuuDanIsoraen.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Danh từ “sự mầu nhiệm” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: Sự giấu kín, sự bí mật. Danh từ này không hàm ý rằng, sự giấu kín hay sự bí mật là điều khó hiểu hoặc không thể hiểu được, mà chỉ có nghĩa là một sự gì đó được giấu kín; khi sự ấy không còn được giấu kín nữa thì sẽ là rõ ràng, dễ hiểu. Thánh Kinh thường dùng danh từ “sự mầu nhiệm” để nói đến những điều thuộc về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho loài người vốn được giấu kín, nhưng khi đến thời điểm để tỏ ra thì được Đức Chúa Trời tỏ ra cho loài người, như:

 • Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

 • Sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

 • Sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời.

 • Sự mầu nhiệm của Tin Lành.

 • Sự mầu nhiệm của Hội Thánh.

 • Sự mầu nhiệm trong sự hiệp một giữa Đấng Christ và Hội Thánh.

 • Sự mầu nhiệm về sự sống lại và sự biến hóa thân thể xác thịt của Hội Thánh.

 • Sự mầu nhiệm của đức tin.

 • Sự mầu nhiệm của lòng tin kính Thiên Chúa.

 • Sự mầu nhiệm của Ba-by-lôn thuộc linh.

 • Sự mầu nhiệm của Sa-tan.

 • Và, sự mầu nhiệm về sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Đây là sự mầu nhiệm sau cùng, sẽ được tỏ ra vào giữa Kỳ Tận Thế, khi Đức Chúa Trời mang phần còn lại của dân I-sơ-ra-ên vào trong đồng vắng để lánh nạn AntiChrist (Khải Huyền 12:6, 14).

Sự mầu nhiệm về sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên khác với sự dân I-sơ-ra-ên sẽ được phục sinh về thuộc linh, là điều có thể xảy ra vào những ngày đầu của Kỳ Tận Thế, khi Đức Chúa Trời chọn ra 144.000 người trong 12 chi phái của I-sơ-ra-ên, như đã tiên tri trong Khải Huyền đoạn 7.

Trong khi sự chọn ra 144.000 người là chọn ra những người có đức tin nơi Đấng Christ thì sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên là sự giải cứu tất cả những người I-sơ-ra-ên có lòng tin nơi Đức Chúa Trời, dù họ chưa tin nhận Đấng Christ. Trong Ma-thi-ơ 25 có ghi lại ngụ ngôn về mười nữ đồng trinh. Năm người khôn ngoan tiêu biểu cho những người I-sơ-ra-ên tin nhận Đấng Christ, tin nhận Lời Chúa trong cả Cựu Ước (dầu trong đèn) lẫn Tân Ước (dầu trong bình). Còn năm người dại tiêu biểu cho những người I-sơ-ra-ên chỉ tin nhận Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, nên chỉ tin nhận Thánh Kinh Cựu Ước. Khi Đấng Christ mang theo Hội Thánh tái lâm trên đất thì họ không có Lời Chúa trong Tân Ước nên họ sẽ không được dự Tiệc Cưới của Chiên Con. Quý ông bà anh chị em có thể vào khu mạng www.timhieutinlanh.net nghe bài giảng chú giải ngụ ngôn về mười nữ đồng trinh trong loạt bài giảng Chú Giải Ma-thi-ơ [1].

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự mầu nhiệm về sự Đức Chúa Trời giải cứu dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế, như đã được Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, ghi lại trong Rô-ma 11:25-36.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.

Phao-lô gọi con dân Chúa tại thành Rô-ma là các anh chị em cùng Cha, vì họ cùng được tái sinh bởi Đức Chúa Trời như ông. Vào thời bấy giờ, đã có nhiều tà giáo được Sa-tan dùng các giáo sư giả đưa vào trong Hội Thánh, như:

 • Tà giáo dạy rằng Đức Chúa Jesus không phải là Thiên Chúa nhập thế làm người, mà chỉ là Thiên Chúa nhập vào hình thể xác thịt của một người. Tà giáo này đã bị Sứ Đồ Giăng lên án trong I Giăng 4:3.

 • Tà giáo dạy rằng con dân Chúa có thể ăn của cúng thần tượng và phạm tà dâm. Tà giáo này đã bị chính Đức Chúa Jesus Christ lên án trong Khải Huyền 2:14, 20.

 • Tà giáo Ni-cô-la. Tà giáo này cũng bị chính Đức Chúa Jesus Christ lên án trong Khải Huyền 2: 6, 15 [2].

Rất có thể, tà giáo dạy rằng, Hội Thánh đã thay thế cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể cũng đã được Sa-tan đưa vào trong Hội Thánh ngay từ thời của Phao-lô. Vì thế mà ông viết câu: “kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng”, có ý nói đến những người nghiêng theo tà giáo này.

Sự mầu nhiệm về sự dân I-sơ-ra-ên sẽ được giải cứu được Phao-lô trình bày từ câu 25 đến câu 27, với lời trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô cho biết, dân I-sơ-ra-ên bị đui mù thuộc linh, không nhận biết Đấng Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ, qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Vào ngày Lễ Vượt Qua năm 27, dân I-sơ-ra-ên với tính cách là một dân tộc, đã chối bỏ, không công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Họ đã giao nộp Ngài cho dân La-mã để Ngài bị đóng đinh và chết trên cây thập tự. Đức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên 40 năm để ăn năn, nhưng họ không hề ăn năn.

Bốn mươi năm sau đó, kể từ ngày họ chối bỏ Đấng Christ, thì vào năm 67, quân đội La-mã bắt đầu tiến công xứ Ga-li-lê, tàn sát khoảng 40.000 cư dân thành Ga-li-lê. Năm 68, toàn bộ vùng duyên hải và bắc Giu-đê đều lọt vào tay quân La-mã. Dân I-sơ-ra-ên chỉ còn lại thành Giê-ru-sa-lem. Năm 70, quân đội La-mã hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, thiêu rụi đền thờ của Thiên Chúa, và tàn sát khoảng 1.100.000 cư dân Giê-ru-sa-lem. Trong suốt cuộc chiến kéo dài bốn năm, có khoảng 97.000 người I-sơ-ra-ên bị bắt làm nô lệ. Tít (Titus), vị tướng La-mã cầm đầu đoàn quân tiến công thành Giê-ru-sa-lem đã từ chối nhận vòng hoa chiến thắng. Ông nói, ông không tự mình chiến thắng mà là Thiên Chúa đã dùng quân đội của ông, để thể hiện cơn giận của Ngài [3], [4].

Ngày 14/05/1948, sau 2.535 năm vương quốc Giu-đa bị tiêu diệt bởi Vua Nê-bu-cát-nết-xa. Đức Chúa Trời đã tái lập quốc cho dân I-sơ-ra-ên ngay trên vùng đất Ca-na-an mà Ngài đã hứa ban cho họ làm cơ nghiệp đời đời. Tuy nhiên, suốt 70 năm qua, quốc gia I-sơ-ra-ên chỉ mới hồi sinh phần thuộc thể:

Vậy, ta nói tiên tri như đã được truyền lệnh. Ta đang nói tiên tri, thì có tiếng, và này, có sự chuyển động, những xương nhóm lại với nhau, xương nào theo xương nấy. Ta nhìn xem. Kìa! Những gân và thịt đến trên {chúng} và da bao phủ trên {chúng}, nhưng không có hơi thở {trong chúng}.” (Ê-xê-chi-ên 37:7-8).

Một ngày không còn bao lâu nữa, dân I-sơ-ra-ên sẽ được hồi sinh phần thuộc linh:

Bấy giờ Ngài phán với ta: Hãy nói tiên tri với Đấng Thần Linh! Hỡi con người! Hãy nói tiên tri và nói với Đấng Thần Linh, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Đấng Thần Linh! Hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết này, để cho chúng nó sống. Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã truyền lệnh, và hơi thở vào trong {chúng nó}. Chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, thành một đội quân rất lớn.” (Ê-xê-chi-ên 37:9-10)

Suốt gần 2.000 năm qua, kể từ khi dân I-sơ-ra-ên chối bỏ Đấng Christ vào năm 27, thì Tin Lành đã được giảng ra cho muôn dân trên đất. Khi số người tin nhận Đấng Christ trong các dân ngoại được đầy trọn (đủ số mà Đức Chúa Trời đã định) thì dân I-sơ-ra-ên sẽ được phục sinh phần thuộc linh. Rất có thể, đó cũng là thời điểm mà Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Rất có thể, thời điểm ấy sẽ không quá ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027, như chúng tôi đã trình bày trong bài giảng “Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế – Phần 2” [5].

26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.

27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]

Sự phục sinh phần thuộc linh khiến cho nhiều người I-sơ-ra-ên tin nhận Đấng Christ, đồng thời những người chưa tin nhận Đấng Christ thì trở lại hết lòng tin kính Thiên Chúa, như họ đã học biết qua Thánh Kinh Cựu Ước.

Vào đầu của Kỳ Tận Thế, trong số những người I-sơ-ra-ên tin nhận Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ chọn ra 144.000 người nam từ 12 chi phái I-sơ-ra-ên, để phục vụ Đức Chúa Trời trong Kỳ Tận Thế, như đã tiên tri trong Khải Huyền đoạn 7. Theo thống kê, hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 1.800.000 người I-sơ-ra-ên xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ.

Vào giữa Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi tay AntiChrist và Sa-tan. Ngài sẽ đem họ vào trong đồng vắng để lánh nạn trong suốt ba năm rưỡi còn lại của Kỳ Tận Thế (Khải Huyền 12:6, 13-16) [6]. Cuối Kỳ Tận Thế, khi Đấng Christ và Hội Thánh cùng giáng lâm trên núi Ô-li-ve (Xa-cha-ri 14:4, Khải Huyền 1:7; 19:11-16), toàn dân I-sơ-ra-ên sẽ nhìn thấy Ngài và tin nhận Ngài. Toàn dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu và đi vào Vương Quốc Ngàn Năm. Và như vậy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham, hoàn thành giao ước của Ngài đối với dân I-sơ-ra-ên, như đã tiên tri trong Ê-sai 59:20, Giê-rê-mi 31:31.

Trong câu 26, danh xưng Đấng Giải Cứu chỉ về Đấng Christ; danh từ Si-ôn là tên của núi Si-ôn, vừa chỉ về quốc gia I-sơ-ra-ên, vừa chỉ về dòng dõi của Vua Đa-vít, vì thành Đa-vít được xây trên núi đó, và thành ấy là một phần của thành Giê-ru-sa-lem; tên Gia-cốp được dùng để chỉ chung dân I-sơ-ra-ên.

28 Luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà {họ là} những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà {họ được} yêu thương.

Vì dân I-sơ-ra-ên bách hại đức tin của những ai tin nhận Tin Lành nên họ là kẻ thù của Hội Thánh; như chính bản thân của Sứ Đồ Phao-lô, trước khi ông bị bắt phục bởi Đấng Christ. Nhưng vì lời hứa của Đức Chúa Trời đối với các tổ phụ của họ: Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp mà họ được hưởng sự thương xót của Đức Chúa Trời.

29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.

Đây là một trong các câu thường bị Sa-tan dùng các giáo sư giả bẻ cong ý nghĩa để xúi giục con dân Chúa sống trong tội lỗi. Câu này thường được những kẻ theo tà giáo “Tin Chúa Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn” dùng để biện luận. Đúng là các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi, nhưng chỉ những ai đáp ứng lại lời kêu gọi của Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài thì mới nhận được các ân điển của Ngài.

Đức Chúa Trời không bao giờ lấy lại ân điển cứu rỗi và sự kêu gọi loài người đến với sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã ban cho và kêu gọi loài người. Nhưng để có thể nhận được ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì loài người phải đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, tức là phải ăn năn tội. Ăn năn tội là hối tiếc vì đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời và phải ngưng phạm tội:

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em. Hỡi những kẻ có tội, hãy lau tay mình; những kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng đi.” (Gia-cơ 4:8).

Lý luận rằng: Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi, cho nên, khi một người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời rồi, cho dù người ấy có tiếp tục sống trong tội, thì người ấy cũng vẫn được cứu, là một sự quỷ biện, bẻ cong Lời Chúa. Có thể nào, Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại là một tập thể bao gồm những người sống nhởn nhơ trong tội, sau khi đã tuyên xưng rằng, họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ? Điều đó chỉ xảy ra trong các giáo hội mang danh Chúa.

30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,

31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót {đã ban cho} các anh chị em.

Đại danh từ “các anh chị em” trong câu 30 được dùng để chỉ con dân Chúa thuộc các dân ngoại. Từ ngữ “không vâng phục” có nghĩa là không tin và chống nghịch. Tất cả các dân ngoại đều không tin và chống nghịch Đức Chúa Trời; cho đến khi Tin Lành được rao giảng cho họ, thì có một số tin và vâng phục Đức Chúa Trời. Trong khi đó, người I-sơ-ra-ên nào cũng được sinh ra và lớn lên trong môi trường thờ phượng Đức Chúa Trời và được nghe, được đọc Lời của Đức Chúa Trời, nhưng cũng không tin và chống nghịch Đức Chúa Trời. Vì thế, cả dân I-sơ-ra-ên cũng cần sự thương xót của Đức Chúa Trời như các dân ngoại. Chính vì sự không tin, không vâng phục Đức Chúa Trời mà loài người mới cần đến sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Sự không tin và không vâng phục Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên đến từ sự kiêu ngạo của những người chăn dắt họ, là các trưởng lão, các thầy tế lễ, và những người dạy Thánh Kinh, mà cũng đến từ chính sự kiêu ngạo của mỗi người I-sơ-ra-ên về truyền thống tôn giáo của họ. Đến nỗi, các phép lạ Đức Chúa Jesus Christ làm ra giữa họ vẫn không giúp cho họ nhìn biết, Ngài là Đấng Cứu Rỗi đã được Đức Chúa Trời hứa trong Cựu Ước. Lời của Đức Chúa Jesus Christ phán về sự cứng lòng của dân I-sơ-ra-ên đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ 11:20-24, như sau:

20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã được làm ra trong các thành ấy, vì họ không ăn năn.

21 Khốn thay cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã làm giữa các ngươi, được làm trong thành Ty-rơ và thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro.

22 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ được dễ chịu hơn các ngươi.

23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um, là thành đã được nâng lên tới trời, sẽ bị hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu những phép lạ đã làm giữa ngươi, được làm trong Sô-đôm, thì nó vẫn còn lại đến ngày nay.

24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi rằng, đất Sô-đôm sẽ được dễ chịu hơn các ngươi trong ngày phán xét.

Ngày nay, hàng tỷ người mang danh là môn đồ của Đấng Christ trong các giáo hội mang danh Chúa cũng đang bị Sa-tan bẻ cong Lời Chúa, làm cho họ bị vấp phạm mà tin theo các tà giáo, thay vì tin vào các lẽ thật của Thánh Kinh. Họ vâng giữ các điều răn do loài người đặt ra mà bỏ đi các điều răn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ lấy môi miệng tôn thờ Thiên Chúa mà lòng họ thì xa cách Ngài! Đúng như lời Chúa phán và được Tiên Tri Ê-sai ghi lại:

…Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần Ta, lấy môi miệng tôn Ta, mà lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm; sự chúng nó kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho…” (Ê-sai 29:13).

Theo thống kê, vào năm 2015, trên thế giới có khoảng 2.400.000.000 người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Thế nhưng, chính Đức Chúa Jesus Christ đã tự hỏi, khi Ngài đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng (Lu-ca 18:8)? Cũng chính Đức Chúa Jesus Christ đã gọi các môn đồ của Ngài là “bầy nhỏ” (Lu-ca 12:32), cho thấy, Hội Thánh của Chúa không phải là số đông.

32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.

Câu 32 có nghĩa là vì mọi người không vâng phục Đức Chúa Trời nên Ngài đã giam giữ mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót, ban ơn cứu rỗi cho mỗi người. Tương tự như việc chính phủ tập trung và cô lập những người bị bệnh truyền nhiễm trong vùng dịch bệnh để chữa trị cho họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ được cứu như tà giáo được giảng dạy trong một vài giáo hội mang danh Chúa. Bởi vì điều kiện để được cứu rỗi là phải ăn năn tội. Đức Chúa Trời thương xót và ban ơn cứu rỗi, nhưng loài người phải tự mình quyết định chọn sự ăn năn tội để được cứu rỗi. Khải Huyền 20:11-15 đã tiên tri rằng, sẽ có rất nhiều người bị hư mất đời đời.

33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!

34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?

35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?

Sâu nhiệm là sâu kín lạ lùng. Giàu có là dư dật. Khôn sáng là biết cách tận dụng mọi sự hiểu biết. Sự thông biết là sự hiểu biết đúng và trọn vẹn. Sự phán xét là quyết định xét xử theo luật định.

Sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa là dư dật và vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta. Sự xét xử theo luật pháp của Ngài và các ý định của Ngài cũng không ai có thể dò tìm. Điển hình là trong sự việc Sa-tan cám dỗ loài người phạm tội để phá hoại chương trình và ý định của Thiên Chúa; Sa-tan nghĩ rằng, khi loài người phạm tội thì vì bản tính thánh khiết và công chính của Ngài Thiên Chúa phải hủy diệt loài người, để dựng nên một loài người khác. Và nếu là như vậy thì Thiên Chúa vừa không phán xét sự phạm tội của loài người trong tình yêu vừa thua mưu kế của Sa-tan. Tuy nhiên, với sự khôn sáng và thông biết dư dật của Thiên Chúa, Ngài đã biết trước mưu kế của Sa-tan và cho phép Sa-tan được cám dỗ loài người. Ngài dùng đó làm sự thử thách loài người. Khi loài người phạm tội, sự thánh khiết của Ngài lên án tội lỗi, sự công chính của Ngài hình phạt loài người, nhưng tình yêu của Ngài đã ban cho loài người cơ hội được ăn năn và được tha tội, bằng cách, chính Thiên Chúa nhập thế làm người để gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người.

Không ai có thể biết được tâm trí của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng không cần ai khuyên bảo Ngài hay góp ý với Ngài. Ngài toàn năng, toàn tri, toàn tại (làm được mọi sự, biết hết mọi sự, hiện diện khắp nơi), và dư dật trong mọi sự để có thể hoàn thành mọi ý muốn của Ngài một cách tuyệt hảo. Mọi sự Thiên Chúa làm ra cho muôn loài đều là bởi tình yêu của Ngài. Ngài không thiếu nợ ai và không ai có thể làm ơn cho Ngài:

36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men.

Muôn vật ra từ Thiên Chúa, muôn vật được dựng nên bởi Thiên Chúa, muôn vật thực hữu để thờ phượng Thiên Chúa và vui hưởng tình yêu của Ngài. Vì thế sự sáng chói của tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính luôn thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời.

Cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh đang hiện diện với tất cả những ai tin nhận và vâng phục Thiên Chúa trong ba danh xưng: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Nguyện tình yêu đời đời, ân điển vô giới hạn, và sự thông công mật thiết từ Thiên Chúa cứ mãi bao phủ mỗi một chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
26/05/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Khi Con Đến bên Chân Ngài”:
https://www.timhieuthanhkinh.com/karaoke/khi-con-den-ben-chan-ngai/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] Xin bấm vào một trong hai nối mạng dưới đây:

và nghe bài: 10768 Mat 067 DayToBatTrung_MuoiNuDongTrinh

[2] http://kytanthe.net/?p=124

[3] http://www.livius.org/articles/concept/roman-jewish-wars/roman-jewish-wars-4/?

[4] Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana, 6.29
http://www.livius.org/sources/content/philostratus-life-of-apollonius/philostratus-life-of-apollonius-6.26-30/

[5] http://kytanthe.net/?p=587

[6] http://kytanthe.net/?p=185