44 views

Tìm Bài từ Cũ đến Mới

Posted on by

Xin Đừng Bỏ Qua Mà Không Đọc Bài Này!

Xét Đoán Lấy Mình

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Hội Thánh Phải Ăn Năn

Hình và Tượng Trong Hội Thánh

Mục Đích và Điều Kiện Cầu Thay

Những Lẽ Thật về Sự Cầu Thay

Tóm Lược Lịch Sử Loài Người Theo Thánh Kinh

Danh Xưng Mục Sư và Reverend

Ý Nghĩa Các Phép Báp-tem Trong Thánh Kinh

Hội Thánh: 01 Tên Gọi, Ý Nghĩa, và Đặc Tính

Hội Thánh: 02 Nền Tảng và Thiên Chức

Hội Thánh: 03 Các Chức Vụ – Chức Vụ Sứ Đồ

Hội Thánh: 04 Chức Vụ Tiên Tri

Hội Thánh: 05 Chức Vụ Dạy Đạo

Hội Thánh: 06 Chức Vụ Chăn Bầy

Hội Thánh: 07 Chức Vụ Trưởng Lão

Hội Thánh: 08 Chức Vụ Chấp Sự và Các Chức Vụ Khác

Hội Thánh: 09 Các Ân Tứ

Hội Thánh: 10 Hội Thánh tại Địa Phương

Hội Thánh: 11 Sự Nhóm Hiệp và Sự Dâng Hiến

Hội Thánh: 12 Các Tín Lý Căn Bản

Hội Thánh: 13 Lễ Sa-bát

Hội Thánh: 14 Lễ Tiệc Thánh

Hội Thánh: 15 Lễ Báp-tem

Hội Thánh: 16 Các Lễ Nghi Khác

Hội Thánh: 17 Giảng Tin Lành

Hội Thánh: 18 Môn Đồ Hóa Muôn Dân

Khẩn Xin, Cầu Nguyện, Kêu Van, Tạ Ơn cho Mọi Người

Giáo Sư Giả và Tà Giáo

Mức Độ của Đức Tin

Tâm Tình Ca

Lượng Đức Tin và Đức Tin Sống Động

Thiên Chúa: 00_Lời Nói Đầu

Thiên Chúa: 01_Khái Niệm và Đức Tin

Thiên Chúa: 02_Thánh Kinh

Thiên Chúa: 03_Ê-lô-him

Thiên Chúa: 04_Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa: 05_Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Điều Răn, Luật Pháp, Giao Ước, Ân Điển

Những Sự Nhân Từ và Những Sự Thương Cảm

Đừng Dùng Tên của Mười Hai Con Giáp

Chú Giải: Mác 9:38-41

Chú Giải: Mác 16:14-20

Ý Chúa và Sự Lựa Chọn của Chúng Ta

Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời

Điều Kiện Để Nhận Sự Sống Đời Đời

Lễ Vượt Qua và Lễ Vượt Qua của Dân Do-thái

DVD “God of Wonders”

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (1)

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (2)

Lễ Vượt Qua: Nguồn Gốc, Mục Đích, Ý Nghĩa

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (3)

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (4)

Lễ Bánh Không Men, Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa, Lễ Ngũ Tuần

Hỏi & Đáp: Sự Vâng Phục Trong Gia Đình

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (5)

Ý Nghĩa Các Của Lễ Dâng Lên Thiên Chúa

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (6)

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (7)

Thông Báo về Francis Hùng

Phê Bình Video 23 Phút Trong Hỏa Ngục

Thiên Chúa: 06_Giáo Lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa: 07_Thân Vị, Nhân Tính, Thiên Tính, và Thần Tính của Đức Chúa Jesus Christ

Thiên Chúa: 08_Thân Vị và Thần Tính của Đức Thánh Linh

Thiên Chúa: 09_Danh Xưng của Thiên Chúa Trong Thánh Kinh

Thế Nào Là Phó Thác Đời Sống Lên Chúa

Thiên Chúa: 10_Jesus Christ: Đấng Ta Là

Tội Lỗi, Phạm Tội, Sống Trong Tội, Kết Quả Tội

Hỏi & Đáp: Tội Đến Nỗi Chết

Hỏi & Đáp: Thờ Phượng & Hầu Việc Thiên Chúa

Video: Thiên Chúa của Sự Kỳ Diệu

Thần Học: Bò Cái Sắc Hoe và Sự Tái Thiết Đền Thờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Thiên Chúa: 11_Sự Bình Quyền và Phân Quyền Giữa Ba Ngôi Thiên Chúa

Sự Cứu Rỗi và Sự Sống Đời Đời

Người Lính Giỏi của Đức Chúa Jesus Christ

Tin Lành: 45 Phút Quan Trọng Có Thể Thay Đổi Đời Bạn

Chú Giải Giu-đe 00_Giới Thiệu Thư Giu-đe

Loài Người (01): Nguồn Gốc

Loài Người (02): Linh Hồn

Loài Người (03): Tâm Thần

Loài Người (04): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Phần 1

Loài Người (05): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Phần 2

Loài Người (06): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Phần 3

Loài Người (07): Như Hình Thiên Chúa, Giống Như Thiên Chúa

Loài Người (08): Xác Thịt

Loài Người (09): Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai

Loài Người (11): Thảo Luận về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

Chú Giải Giu-đe 01-07

Chú Giải Giu-đe 08-16

Chú Giải Giu-đe 17-25

Chú Giải Xa-cha-ri: Xa-cha-ri 14:1-21

Hỏi & Đáp: Thú Nhồi Bông

Hỏi & Đáp: Sự Xăm Mình

Chú Giải Phi-lê-môn: 905700_Giới Thiệu

Chú Giải Phi-lê-môn: 905701_Phi-lê-môn 1-7

Chú Giải Phi-lê-môn: 905702_Phi-lê-môn 8-25

Chú Giải I Giăng: 906200_Giới Thiệu

Chú Giải I Giăng: 906201_I Giăng 1:1-4

Hỏi & Đáp: Vì Sao Chúa Chọn Chúng Ta?

Hỏi & Đáp: Vì Sao Người Do-thái Không Tin Chúa Jesus?

Hỏi & Đáp: Truyền Đạo 7:15-16

Chú Giải I Giăng: 906202_I Giăng 1:5-10

Chú Giải I Giăng: 906203_I Giăng 2:1-6

Chú Giải I Giăng: 906204_I Giăng 2:7-14

Chú Giải I Giăng: 906205_I Giăng 2:15-29

Chú Giải I Giăng: 906206_I Giăng 3:1-6

Hỏi & Đáp: Sự Đuổi Quỷ

Nhìn Lại 2014 và Hướng Tới 2015

Chú Giải I Giăng: 906207_I Giăng 3:7-10

Chú Giải Sáng Thế Ký 01:01

Chú Giải I Giăng: 906208_I Giăng 3:11-24

Chú Giải Sáng Thế Ký 01:02

Chú Giải I Giăng: 906209_I Giăng 4:1-6

Chú Giải Sáng Thế Ký 01:03-08

Đọc và Suy Ngẫm Lời Chúa Như Thế Nào?

Chú Giải I Giăng: 906210_I Giăng 4:7-21

Chú Giải Sáng Thế Ký 01:09-19

Chú Giải I Giăng: 906211_I Giăng 5:1-5

Chú Giải Sáng Thế Ký 01:20-25

Thông Báo về bài Giảng Sáng Thế Ký 1:9-19

Chú Giải I Giăng: 906212_I Giăng 5:6-13

Thiên Chúa: 12_Thánh Kinh Gọi Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa

Chú Giải I Giăng: 5:14-21

Chú Giải Sáng Thế Ký 01:26-31

Chú Giải Sáng Thế Ký 02:01-14

Chú Giải II Giăng: 1-13

Chú Giải Sáng Thế Ký 02:15-25

Chú Giải III Giăng: 1-14

Chú Giải Sáng Thế Ký 03:01-07

Chú Giải Gia-cơ: 1:1-11

Chú Giải Sáng Thế Ký 03:08-13

Tiệc Thánh

Các Điều Răn của Thiên Chúa

Chú Giải Gia-cơ: 1:12-16

Chú Giải Gia-cơ: 1:17-27

Chú Giải Sáng Thế Ký 03:14-19

Chú Giải Gia-cơ: 2:1-13

Chú Giải Gia-cơ: 2:14-26

Chú Giải Gia-cơ: 3:1-12

Chú Giải Sáng Thế Ký 03:20-24

Tật Nói Xấu Người Khác Trong Hội Thánh

Sự Kiện Cáo Trong Hội Thánh

Chú Giải Gia-cơ: 3:13-18

Chú Giải Sáng Thế Ký 04:01-08

Trả Lời Một Số Câu Hỏi về Hỏa Ngục

Chú Giải Gia-cơ: 4:1-17

Chú Giải Gia-cơ: 5:1-6

Chú Giải Sáng Thế Ký 04:09-16

Phép Lạ

Giấc Mơ và Khải Tượng

Thiên Chúa: 13_Sự Thông Công của Đức Thánh Linh

Thiên Chúa: 14_Sự Dẫn Dắt và Giảng Dạy của Đức Thánh Linh

Chú Giải Gia-cơ: 5:7-11

Chú Giải Sáng Thế Ký 04:17-26

Chú Giải Gia-cơ: 5:12

Chú Giải Gia-cơ: 5:13-18

Chú Giải Gia-cơ: 5:19-20

Một Lời Cầu Nguyện Được Thần Cảm

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:1-2

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:3-9

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:10-12

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:13-17

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:18-25

Chú Giải I Phi-e-rơ: 2:1-8

Chú Giải I Phi-e-rơ: 2:9-12

Chú Giải I Phi-e-rơ: 2:13-20

Chú Giải I Phi-e-rơ: 2:21-25

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:1-6

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:7

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:8-17

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:18-20

Các Địa Chỉ Nghe, Xem, Tải Xuống Các Bài Giảng

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:21-22

Chú Giải I Phi-e-rơ: 4:1-6

Chú Giải I Phi-e-rơ: 4:7-11

Chú Giải I Phi-e-rơ: 4:12-19

Chú Giải I Phi-e-rơ: 5:1-6

Chú Giải I Phi-e-rơ: 5:7-13

Chú Giải II Phi-e-rơ: 1:1-4

Hỏi & Đáp: Sự Hiến Các Bộ Phận Cơ Thể – Sự Cất Lên – Vợ Chồng

Chú Giải II Phi-e-rơ: 1:5-11

Phụ Nữ và Sự Giảng Dạy Lời Chúa

Chú Giải II Phi-e-rơ: 1:12-21

Chú Giải II Phi-e-rơ: 2:1-12

Chú Giải II Phi-e-rơ: 2:13-22

Chú Giải II Phi-e-rơ: 3:1-9

Chú Giải II Phi-e-rơ: 3:10-18

Chú Giải Ga-la-ti 1:1-12

Chú Giải Ga-la-ti 1:13-24

Chú Giải Ga-la-ti 2:1-10

Chú Giải Ga-la-ti 2:11-14

Chú Giải Ga-la-ti 2:15-21

Chú Giải Ga-la-ti 3:1-14

Chú Giải Ga-la-ti 3:15-29

Chú Giải Ga-la-ti 4:1-11

Chú Giải Ga-la-ti 4:12-20

Chú Giải Ga-la-ti 4:21-31

Chú Giải Ga-la-ti 5:1-12

Chú Giải Ga-la-ti 5:13-26

Chú Giải Ga-la-ti 6:1-11

Chú Giải Ga-la-ti 6:12-18

Giải Đáp Thắc Mắc 06-2016

Chú Giải Châm Ngôn 30:1-33

Chú Giải Truyền Đạo 12:1-14

Chú Giải Ê-phê-sô 1:1-14

Chú Giải Ê-phê-sô 1:15-23

Chú Giải Ê-phê-sô 1:17-19

Chú Giải Ê-phê-sô 2:1-10

Chú Giải Ê-phê-sô 2:11-22

Chú Giải Ê-phê-sô 3:1-12

Chú Giải Ê-phê-sô 3:13-21

Chú Giải Ê-phê-sô 4:1-16

Chú Giải Ê-phê-sô 4:17-32

Chú Giải Ê-phê-sô 5:1-21

Chú Giải Ê-phê-sô 5:22-33

Chú Giải Ê-phê-sô 6:1-9

Chú Giải Ê-phê-sô 6:10-24

Chú Giải Phi-líp 1:1-11

Chú Giải Phi-líp 1:12-21

Chú Giải Phi-líp 1:22-30

Chú Giải Phi-líp 2:1-11

Chú Giải Phi-líp 2:12-18

Chú Giải Phi-líp 2:19-30

Chú Giải Phi-líp 3:1-11

Chú Giải Phi-líp 3:12-21

Chú Giải Phi-líp 4:1-9

Chú Giải Phi-líp 4:10-23

Chúc Mừng Năm Mới 2017

Nghe mp3 Bài Giảng Mỗi Tuần (2018)

Chú Giải Cô-lô-se 1:1-14

Chú Giải Cô-lô-se 1:15-20

Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29

Chú Giải Cô-lô-se 2:1-7

Chú Giải Cô-lô-se 2:8-15

Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23

Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11

Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17

Chú Giải Cô-lô-se 3:18 – 4:1

Chú Giải Cô-lô-se 4:2-18

Chú Giải Lu-ca 19:12-27

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18

Chú Giải I Ti-mô-thê 1:1-11

Chú Giải I Ti-mô-thê 1:12-20

Chú Giải I Ti-mô-thê 2:1-15

Chú Giải I Ti-mô-thê 3:1-16

Chú Giải I Ti-mô-thê 4:1-16

Chú Giải I Ti-mô-thê 5:1-16

Chú Giải I Ti-mô-thê 5:17-25

Chú Giải I Ti-mô-thê 6:1-10

Chú Giải I Ti-mô-thê 6:11-21

Chú Giải II Ti-mô-thê 1:1-18

Chú Giải II Ti-mô-thê 2:1-13

Chú Giải II Ti-mô-thê 2:14-26

Chú Giải II Ti-mô-thê 3:1-17

Chú Giải II Ti-mô-thê 4:1-22

Chú Giải Tít 1:1-16

Chú Giải Tít 2:1-15

Chú Giải Tít 3:1-15

Chú Giải Rô-ma 01 Phần Giới Thiệu

Chú Giải Rô-ma 01:01 và 01:07

Chú Giải Rô-ma 01:01-06

Chú Giải Rô-ma 01:08-15

Chú Giải Rô-ma 01:16-17

Chú Giải Rô-ma 01:18-23

Chú Giải Rô-ma 01:24-28

Chú Giải Rô-ma 01:29-32

Chú Giải Rô-ma 02:01-11

Chú Giải Rô-ma 02:12-16

Chú Giải Rô-ma 02:17-29

Chú Giải Rô-ma 03:01-08

Chú Giải Rô-ma 03:09-20

Chú Giải Rô-ma 03:21-26

Chú Giải Rô-ma 03:27-31

Chú Giải Rô-ma 04:01-12

Chú Giải Rô-ma 04:13-25

Chú Giải Rô-ma 05:01-11

Chúc Mừng Năm Mới 2018

Chú Giải Rô-ma 5:12-21

Chú Giải Rô-ma 6:1-14

Chú Giải Rô-ma 6:15-23

Chú Giải Rô-ma 7:1-6

Chú Giải Rô-ma 7:7-25

Chú Giải Rô-ma 8:1-11

Chú Giải Rô-ma 8:12-30

Chú Giải Rô-ma 8:31-39

Chú Giải Rô-ma 9:1-13

Chú Giải Rô-ma 9:14-33

Chú Giải Rô-ma 10:1-21

Chú Giải Rô-ma 11:1-10

Chú Giải Rô-ma 11:11-24

Chú Giải Rô-ma 11:25-36

Chú Giải Rô-ma 12:1-8

Chú Giải Rô-ma 12:9-21

Chú Giải Rô-ma 13:1

Chú Giải Rô-ma 13:2-7

Chú Giải Rô-ma 13:8-14

Chú Giải Rô-ma 14:1-12

Chú Giải Rô-ma 14:13-23

Chú Giải Rô-ma 15:1-7

Chú Giải Rô-ma 15:8-13

Chú Giải Rô-ma 15:14-21

Chú Giải Rô-ma 15:22-33

Chú Giải Rô-ma 16:1-16

Chú Giải Rô-ma 16:17-27

Chú Giải Nhã Ca Lời Giới Thiệu

Chú Giải Nhã Ca 01:01-08

Chú Giải Nhã Ca 01:09-02:07

Chú Giải Nhã Ca 02:08-03:05

Chú Giải Nhã Ca 03:06-11

Chú Giải Nhã Ca 04:01-05:01

Chú Giải Nhã Ca 05:02-08

Chú Giải Nhã Ca 05:09-06:03

Chú Giải Nhã Ca 06:04-13

Chú Giải Nhã Ca 07:01-09

Chú Giải Nhã Ca 07:10-08:04

Chú Giải Nhã Ca 08:05-14

Chú Giải Nhã Ca: Tình Dục Trong Nhã Ca

Chú Giải Hê-bơ-rơ: Giới Thiệu Thư Hê-bơ-rơ

Chú Giải Hê-bơ-rơ 01:01-14 – Thần Tính của Đấng Christ

Nghe MP3 Bài Giảng Mỗi Tuần (2019)

Chú Giải Hê-bơ-rơ 02:01-04 Lời Cảnh Báo về Sự Trôi Dạt

Chú Giải Hê-bơ-rơ 02:05-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Chú Giải Hê-bơ-rơ 02:11-18 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 2