1,118 views

Chú Giải Rô-ma 8:31-39

Roma_026 Tình Yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời
(Rô-ma 8:31-39)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai {có thể} nghịch lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công bình {những người ấy}.

34 Ai sẽ định tội {họ}? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? {Có phải} sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?

36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:2]

37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.

38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,

39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjYzMTc3NDhf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11626-chugiairoma_8_31-39-tinhyeudoidoicuaducchuatroi
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/kdtkr4zg9y8qw22/11626_ChuGiaiRoma_8_31-39_TinhYeuDoiDoiCuaDucChuaTroi.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người rất là đa dạng. Tình yêu ấy bao gồm và vượt trội tất cả các loại tình yêu mà loài người có thể kinh nghiệm được trong thế gian:

 • Tình yêu giữa vợ chồng.

 • Tình yêu giữa cha mẹ và con cái.

 • Tình yêu giữa anh chị em.

 • Tình yêu giữa ông bà, chú bác, cô dì cậu và các cháu.

 • Tình yêu giữa bạn bè.

 • Tình yêu giữa thầy trò.

 • Tình yêu giữa chủ tớ.

 • Tình yêu đối với người lân cận.

 • Và kể cả tình yêu đối với kẻ thù.

Tình yêu của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta hiểu được các mối quan hệ yêu thương giữa loài người với nhau, và giúp cho chúng ta đạt đến sự trọn vẹn trong tình yêu. Chỉ đến khi một người tin nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, thì người ấy mới thật sự hiểu biết về tình yêu và có thể yêu đúng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, như đã được ghi rõ trong I Cô-rinh-tô 13.

Rô-ma 8:31-39 khẳng định rằng, không có bất cứ một điều gì có thể khiến cho chúng ta bị phân rẽ khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã được ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai {có thể} nghịch lại chúng ta?

Những sự này là những sự đã được Phao-lô trình bày trong 30 câu trước đó của đoạn 8:

 • Chúng ta không còn ở dưới án phạt về những tội lỗi của chúng ta, vì chúng ta ở trong Đấng Christ và sống theo thần trí.

 • Chúng ta được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được cùng với Đấng Christ kế tự Vương Quốc Trời.

 • Chúng ta sẽ được vinh quang như Đấng Christ và chúng ta sẽ trở thành sự vinh quang của Thiên Chúa.

Vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Rõ ràng là Đức Chúa Trời hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Ngài yêu chúng ta, tha thứ cho chúng ta, giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta, và ban cho chúng ta quyền cùng với Đấng Christ cai trị cơ nghiệp của Ngài. Ngài bênh vực chúng ta một cách công chính thì ai có thể nghịch lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

Rất là khó để chúng ta hiểu thấu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, nếu chúng ta không tự đặt mình vào hoàn cảnh và tâm trạng của Đức Chúa Trời. Hãy hình tưởng ra một sự việc như thế này: Chúng ta là một quan tòa công chính, đã theo luật pháp mà kết án cách công chính kẻ thù nghịch chúng ta với bản án tử hình. Nhưng chúng ta đứng ra thu xếp cho đứa con duy nhất của mình chết thay kẻ thù, mong rằng kẻ thù sẽ ăn năn những việc làm sai trái và trở thành một người tốt. Nếu chúng ta có thể làm như vậy, và nếu kẻ thù nghịch chúng ta thật sự ăn năn và trở thành một người tốt, thì có phải chúng ta sẽ bằng mọi cách, không tiếc gì cả, giúp cho kẻ ấy luôn là một người tốt, để không khiến cho cái chết của con chúng ta trở thành vô ích?

Nhiều người tin nhận rằng, Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự chết thay của Đức Chúa Jesus Christ để tha tội cho họ, nhưng họ lại không tin là Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ban cho họ những điều cần thiết, để giúp cho họ có thể sống yêu thương, công chính, và thánh khiết cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, đem họ vào trong Vương Quốc Trời. Họ không tin một Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể giúp họ sống thánh khiết, không trở lại phạm tội. Họ không tin lời phán này của Đức Thánh Linh:

Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta! Ngài {là} thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).

Họ cũng không tin lời hứa về sự Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc các nhu cầu thuộc thể của họ:

Vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì? Vì các dân ngoại vẫn tìm tất cả những sự đó. Vì Cha Trời của các ngươi biết các ngươi cần những sự đó. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:31-33).

Chính vì thế mà sau khi tin nhận Tin Lành không bao lâu, thì họ đã lui đi trong đức tin, vì: không muốn chịu khổ vì danh Chúa, hoặc quá lo lắng về đời này, hoặc không bỏ được lòng mê đắm về của cải (Ma-thi-ơ 13:20-22). Họ thật sự không hiểu hoặc không tin rằng, “những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18).

33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công bình {những người ấy}.

34 Ai sẽ định tội {họ}? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.

Kẻ thường hay kiện cáo con dân Chúa trước Đức Chúa Trời chính là Sa-tan:

Con rồng lớn bị quăng {xuống là} con rắn xưa, bị gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, {là} kẻ lừa gạt khắp đất. Nó bị quăng xuống đất và các sứ giả của nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói: Bây giờ, sự cứu rỗi, sức mạnh, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và thẩm quyền của Đấng Christ Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em cùng Cha của chúng ta, là kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.” (Khải Huyền 12:9-10).

Ngay trong thời điểm hiện tại, Sa-tan vẫn ngày đêm kiện cáo con dân Chúa trước Đức Chúa Trời mỗi khi họ phạm tội mà chưa ăn năn. Mục đích sự kiện cáo của Sa-tan là để nó giành lại quyền bắt người ấy làm nô lệ cho nó. Chính vì thế mà chúng ta thấy, có một số người sau khi ăn năn tội và được đuổi quỷ, lại cố ý tái phạm cùng một tội đã phạm, điển hình là tội tà dâm, và tội kiêu ngạo, vì thế mà quỷ dữ lại có quyền nhập trở lại vào thân thể của họ.

Tội tà dâm là tội làm ô uế thân thể của con dân Chúa, mà thân thể của con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa, vì thế, Sa-tan luôn tích cực dùng sự cám dỗ phạm tội tà dâm để cám dỗ con dân Chúa.

Tội kiêu ngạo nổi bật nhất là tội đặt mình lên trên thẩm quyền của Lời Chúa, không vâng phục những người Chúa ban cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh, cho rằng mình hiểu biết Lời Chúa hơn những người ấy. Sa-tan cũng thường dùng sự cám dỗ này để đưa tà giáo vào trong Hội Thánh và gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh.

Đức Chúa Trời là Đấng công chính nên Ngài không thể ngăn cản ma quỷ bắt kẻ cố ý phạm tội trở lại làm nô lệ cho nó.

Nói cho cùng, thì sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về mỗi người. Nếu chúng ta chọn sống cho Chúa:

 • Sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa.

 • Không lo lắng gì vì biết và tin chắc rằng, Đức Chúa Trời luôn giữ gìn chúng ta và chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta.

 • Không ham muốn những sự thuộc về thế gian, bao gồm: danh vọng, địa vị, sắc dục, tiền bạc, của cải, kể cả sự lên mình kiêu ngạo…

Thì cho dù chúng ta có lỡ phạm tội vì thiếu hiểu biết, vì yếu đuối trong lúc bất ngờ, hoặc vì vô ý, ma quỷ cũng không thể kiện cáo chúng ta. Vì ngay lập tức, Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta để chúng ta ăn năn, xưng tội, và được Đức Chúa Trời tha tội, dựa trên máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Cùng lúc, Đức Chúa Jesus Christ dâng lời cầu thay cho chúng ta.

Bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, bởi đức tin của chúng ta vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, bởi lòng tha thiết không muốn phạm tội của chúng ta, và bởi sự chúng ta biết lập tức ăn năn, xưng tội mỗi khi phạm tội ngoài ý muốn, mà Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, xưng chúng ta là công chính, và ma quỷ không thể kiện cáo chúng ta.

Tuy nhiên, với những người cố tình phạm tội vì lạm dụng lòng thương xót của Chúa, cứ tiếp tục sống trong tội, thì ma quỷ sẽ chiếm lấy họ, buộc họ trở lại làm nô lệ cho nó.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? {Có phải} sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?

36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:2]

Tình yêu của Đấng Christ cũng chính là tình yêu của Đức Chúa Trời và tình yêu của Đức Thánh Linh.

Đức Chúa Trời yêu chúng ta nên ban cho chúng ta cơ hội, phương tiện được cứu rỗi ra khỏi tình trạng bị nô lệ cho tội lỗi, bị nô lệ cho Sa-tan, và bị hư mất đời đời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta nên ban cho chúng ta cơ nghiệp của Ngài, nếu chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Ngài và trung tín cho đến chết.

Đức Chúa Jesus Christ yêu chúng ta nên Ngài chịu chết thay cho chúng ta và dùng máu thánh của Ngài để rửa sạch bản chất tội của chúng ta. Đức Chúa Jesus Christ yêu chúng ta nên Ngài vẫn ở cùng chúng ta và vẫn cầu thay cho chúng ta.

Đức Thánh Linh yêu chúng ta nên Ngài ngự trong thân thể xác thịt của chúng ta, thông công với tâm thần của chúng ta: ấn chứng cho chúng ta biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, giảng dạy Lời Chúa cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, an ủi và cầu thay cho chúng ta khi chúng ta ở trong nghịch cảnh, hướng dẫn chúng ta ứng xử cách khôn sáng trong mọi hoàn cảnh, cáo trách khi chúng ta phạm lỗi, phạm tội, ban các ân tứ cho chúng ta, để chúng ta thắng mọi cám dỗ và phụng sự Thiên Chúa qua Hội Thánh. Ngài yêu chúng ta đến nỗi ghen tương khi chúng ta yêu thế gian thay vì yêu Thiên Chúa (Gia-cơ 4:5).

Tình yêu của Thiên Chúa qua Đấng Christ bao phủ chúng ta mà bất cứ một sự gì cũng không thể khiến cho chúng ta bị phân rẽ khỏi tình yêu ấy, nếu chúng ta chọn ở lại trong tình yêu ấy.

Tình yêu của Thiên Chúa qua Đấng Christ vừa là Thiên Chúa yêu chúng ta mà cũng vừa là tình yêu ấy tác động trong chúng ta, khiến cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta yêu Thiên Chúa và yêu lẫn nhau bằng chính tình yêu của Thiên Chúa.

Khi chúng ta đang ở trong cảnh hoạn nạn, khốn cùng, hoặc khi chúng ta bị bách hại, hoặc khi chúng ta tạm thời bị túng thiếu về các nhu cầu vật chất mà đói khát và trần truồng, hoặc khi chúng ta lâm vào cảnh nguy hiểm, hoặc khi chúng ta đang ở giữa chiến tranh, loạn lạc thì Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta trong từng khoảnh khắc:

Chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ đi trước ngươi. Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, cũng chẳng từ bỏ ngươi. Chớ sợ, và chớ ngã lòng.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:8).

Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Giô-suê 1:9).

Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, Ta là Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta là Đấng đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu {các ngươi}.” (Ê-sai 46:4).

Vì Ngài đã phán: Thật! Họ là dân Ta! Những con cái chẳng dối trá! Nên Ngài đã làm Đấng Giải Cứu của họ. Trong mọi sự khốn khổ của họ, thì Ngài cũng chịu khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà Ngài đã chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong suốt các ngày thuở xưa.” (Ê-sai 63:8-9).

Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:20b).

Và cũng khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh nói trên, chúng ta vẫn không ngừng tin cậy và yêu kính Thiên Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài. Trong mọi sự đó, chúng ta vui mừng vì được kể là xứng đáng để chịu nhục vì danh Chúa (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:41).

37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.

Trong mọi sự đó là trong mọi đắc thắng những nghịch cảnh. Qua Đấng yêu chúng ta là qua Đấng Christ, Đấng đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và khiến cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa. Bởi tình yêu và năng lực của Thiên Chúa chúng ta đắc thắng mọi nghịch cảnh, đắc thắng mọi cám dỗ, đắc thắng thân thể xác thịt của mình. Người thắng trận thì được vinh quang của sự chiến thắng và được chiến lợi phẩm, nhưng chúng ta còn hơn một người thắng trận. Vì khi chúng ta đắc thắng là chúng ta vẫn ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Mà tình yêu của Thiên Chúa là tuyệt vời trên mọi sự và vững bền cho đến đời đời, là lẽ sống của mỗi một chúng ta.

38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,

39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Tục ngữ có câu: “Tham sống, sợ chết!” Câu ấy có nghĩa là, bằng mọi cách người ta duy trì sự sống, tránh bị chết!

Người thế gian tham sống khi cuộc sống đem lại cho họ những vui thú làm thỏa mãn mọi sự ham muốn của xác thịt. Vì thế, họ thường sợ chết, vì họ không biết chắc điều gì sẽ xảy ra sau sự chết, trong khi họ biết chắc, chết là không còn được hưởng những gì mà họ đang hưởng thụ trong cuộc sống. Vì thế, họ sẵn sàng đánh đổi mọi sự họ có để được sống.

Người tin Chúa đứng trước sự chết không hề run sợ, vì họ biết sự chết là phương tiện Chúa dùng để đem họ vào trong thiên đàng, ban cho họ sự an nghỉ khỏi những đau khổ, mệt mỏi trong cuộc đời này. Sự chết đối với con dân Chúa là sự phước, vì được đi, ở với Đấng Christ:

Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: Hãy viết! Từ nay, phước cho những người chết là những người chết trong Chúa! Đấng Thần Linh phán: Phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ, và những việc làm của họ theo với họ.” (Khải Huyền 14:13).

Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều…” (Phi-líp 1:23).

Ngay trong sự chết, Chúa đón chúng ta vào trong thiên đàng; và qua sự chết, chúng ta thể hiện đức tin, sự trung tín của mình đối với Chúa. Trong lịch sử gần hai ngàn năm qua của Hội Thánh, hàng triệu người đã vui lòng chịu tra tấn và chịu chết thay vì chối bỏ danh Chúa.

Sự sống với những cám dỗ của nó hay những sự khắc nghiệt của nó cũng không thể khiến cho chúng ta rời khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, ban ơn và thêm sức cho chúng ta, mở đường cho chúng ta ra khỏi mọi cám dỗ, mọi thử thách. Còn chúng ta thì vì yêu kính Chúa và tin cậy Ngài trên hết mọi sự, mà sẵn sàng chối bỏ những sự giàu có, sang trọng bất chính, thà chịu khổ, để không vi phạm các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Trong thực tế, sống cho Chúa khó hơn chết cho Chúa. Chết cho Chúa chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi chúng ta được đối diện với Chúa trong thiên đàng, được ở với Ngài. Nhưng sống cho Chúa đòi hỏi chúng ta vừa phải chống lại những sự cám dỗ, vừa phải chịu khổ vì danh Chúa trong suốt những ngày tháng mà chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt này. Biết bao nhiêu người đã lui đi trong đức tin vì không thể chịu khổ cho Chúa, vì ham muốn những sự thuộc về thế gian!

Các thiên sứ là các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Cho dù họ có vinh quang, xinh đẹp, và quyền phép đến đâu cũng không thể khiến cho chúng ta thần tượng hóa họ, mà phạm tội với Chúa, bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích…” (Cô-lô-se 2:18).

Các kẻ cầm quyền, các quyền lực bao gồm các thế lực từ thuộc linh đến thuộc thể, đến từ những thiên sứ phản nghịch Thiên Chúa và những người không tin Thiên Chúa:

Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.” (Ê-phê-sô 6:12).

Dù những thế lực này luôn tìm cách để phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa, nhưng chúng sẽ không bao giờ thành công, nếu chúng ta thật sự yêu kính Thiên Chúa trên tất cả mọi sự và vững lòng tin nơi Thiên Chúa.

Những sự bây giờ là tất cả những gì đang xảy ra trong thế gian ngay hiện tại. Những sự sẽ đến là tất cả những gì sẽ xảy ra trong thế gian vào những ngày sắp tới. Dù là:

 • Nhiều christ giả sẽ xuất hiện.

 • Nhiều tiếng đồn về chiến tranh, dân này nổi lên nghịch lại dân kia, nước này nghịch lại nước kia.

 • Đói kém, dịch bệnh, và động đất xảy ra trong nhiều chỗ.

 • Mọi dân tộc ghét những ai tin Chúa, họ bắt bớ và giết chết những con dân Chúa.

 • Ngay cả người trong Hội Thánh cũng có thể phản nghịch nhau, ghen ghét nhau.

 • Nhiều tiên tri giả xuất hiện, gieo rắc tà giáo, mong rằng sẽ đưa dẫn nhiều người xa cách lẽ thật.

 • Tội ác thêm nhiều, và lòng yêu kính Chúa của nhiều người trở nên nguội lạnh… (Ma-thi-ơ 24:5-12).

Thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn bao phủ chúng ta và chúng ta vẫn yêu kính Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa.

Bề cao là khoảng cách từ trái đất đến tầng trời thứ ba. Tầng trời thứ nhất là bầu khí quyển bao quanh quả đất của chúng ta. Tầng trời thứ nhì là khoảng không gian bao la của vũ trụ vật chất. Tầng trời thứ ba là nơi ngự của Thiên Chúa, là thiên đàng (II Cô-rinh-tô 12:2). Chỉ từ trái đất của chúng ta cho đến bìa của vũ trụ đã là một khoảng cách quá lớn, vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Còn từ trái đất cho đến tầng trời thứ ba thuộc về thế giới thuộc linh, là bao xa thì chúng ta không thể biết được. Nhưng dù khoảng cách ấy có to lớn đến đâu, thì cũng không phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Vì cả Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta: chăm sóc chúng ta, dẫn dắt chúng ta, và cùng làm việc với chúng ta.

Bề sâu là vực sâu trong âm phủ (Lu-ca 8:31; 16:26). Là con dân Chúa, chúng ta không đi vào vực sâu trong âm phủ, vì nơi đó dành riêng cho các thiên sứ phạm tội (II Phi-e-rơ 2:4). Nhưng vực sâu được nói đến ở đây để bao gồm mọi khoảng cách và khẳng định rằng, không một khoảng cách nào có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Vì Ngài là tình yêu và Ngài hiện diện khắp nơi, chúng ta không thể đi đâu để tránh khỏi sự hiện diện của Ngài, như lời ca tụng của Vua Đa-vít:

Thi Thiên 139:5-12

5 Ngài bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Ngài trên tôi.

6 Sự tri thức {ấy} quá diệu kỳ đối với tôi; cao đến nỗi tôi không chạm được!

7 Tôi sẽ đi đâu xa khỏi Thần Ngài? Tôi sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?

8 Nếu tôi lên trời, Ngài ở tại đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Ngài {cũng có ở đó}.

9 {Nếu} tôi lấy cánh hừng đông {để bay} và ở tại những nơi cuối cùng của biển,

10 thì tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt {tôi}; tay phải Ngài sẽ nắm giữ {tôi}.

11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, và ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối.

12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu kín khỏi Ngài, và ban đêm chiếu sáng như ban ngày. {Đối với Ngài} sự tối tăm {cũng như} ánh sáng!

Bất cứ loài thọ tạo nào, từ các thiên sứ, đến loài người, từ thiên đàng đến hỏa ngục, và mọi sự trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh đều không thể nào phân rẽ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn mọi sự. Thậm chí, Ngài vì yêu chúng ta mà hy sinh Đấng Christ!

Trên một phương diện khác, hồ lửa, nơi đời đời giam giữ các thiên sứ và những người phạm tội, cũng là sự thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với những ai không vâng phục Ngài, là vì:

 • Thiên Chúa là Đấng đời đời, mọi công trình sáng tạo của Ngài còn lại đời đời. Các thiên sứ phản nghịch Thiên Chúa và những người không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ còn lại đời đời.

 • Họ không vâng phục Thiên Chúa nên họ không thể chịu đựng được sự vinh quang, thánh khiết của Vương Quốc Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời phải sắm sẵn một chỗ dành riêng cho họ, gọi là hồ lửa, tức hỏa ngục.

 • Trong hỏa ngục, họ phải chịu đau khổ bởi hình phạt về mỗi một tội lỗi, nhưng đối với họ, ở trong hỏa ngục vẫn dễ chịu hơn là ở bên ngoài hỏa ngục. Vì bên ngoài hỏa ngục là Vương Quốc Trời mà sự vinh quang, thánh khiết của nó còn làm cho họ đau đớn hơn là lửa của hỏa ngục.

 • Sự đau đớn do lửa hỏa ngục gây ra cho họ sẽ tương xứng với tội lỗi của họ. Nghĩa là, cùng ở trong hỏa ngục, cùng bị muối bởi lửa (Mác 9:49), nhưng sự đau đớn của mỗi người khác nhau, tùy theo mức độ phạm tội và số lần phạm tội của mỗi người, của mỗi thiên sứ.

 • Sự công chính của Thiên Chúa đòi hỏi Ngài phải hình phạt các thiên sứ phản nghịch Ngài và những người không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Sự thánh khiết của Thiên Chúa thể hiện bằng lửa thiêu đốt tất cả những gì là ô uế, tội lỗi. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã biệt riêng họ trong hỏa ngục, để họ không phải chịu sự đau đớn càng hơn trước sự vinh quang và thánh khiết của Vương Quốc Trời.

Một người bị dị ứng phấn hoa nếu phải chọn hoặc là sống trong một vườn hoa xinh đẹp nhưng đầy phấn hoa, hoặc là sống bên cạnh một bãi rác hôi thối nhưng không có phấn hoa, thì người ấy sẽ chọn sống bên cạnh bãi rác. Vì dù bãi rác hôi thối khó chịu nhưng không khiến cho người ấy đau đớn và có thể mất mạng như khi sống trong vườn hoa.

Tình yêu của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và tuyệt đối, vì Ngài chính là tình yêu:

Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu.” (I Giăng 4:8).

Trong khi bản thể của Đức Chúa Trời là Thần (Giăng 4:24) thì bản tính của Ngài là Tình Yêu. Chưa bao giờ trong lịch sử tín ngưỡng của loài người lại có được một thần linh nào khác ngoài Đức Chúa Trời được xưng là Tình Yêu. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu thấu tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta sẽ được đời đời sống trong tình yêu của Ngài, vui hưởng tình yêu của Ngài, và mỗi lúc khám phá ra càng hơn những sự kỳ diệu trong tình yêu của Ngài.

Cảm tạ Đức Chúa Trời về tình yêu đời đời của Ngài đã ban cho chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì nhờ Ngài mà chúng ta mới nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Thánh Linh vì nhờ Ngài giãi bày qua Thánh Kinh mà chúng ta mới hiểu được phần nào tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhờ Ngài ban năng lực mà chúng ta có thể cứ ở lại trong tình yêu ấy. Nhờ Ngài tác động trong chúng ta mà chúng ta biết yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời.

Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, và sự tôn quý đời đời thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/04/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Lời Hứa Yêu Nhau Trong Chúa”:
https://www.timhieuthanhkinh.com/karaoke/loi-hua-yeu-nhau-trong-chua/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.