1,076 views

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17
Những Người Được Yêu Bởi Chúa

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, những người được yêu bởi Chúa! Chúng tôi phải vì các anh chị em luôn tạ ơn Đức Chúa Trời, vì từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn các anh chị em cho sự cứu rỗi, trong sự thánh hóa của thần quyền và {trong} đức tin của lẽ thật.

14 Vì sự đó mà Ngài đã gọi các anh chị em bởi Tin Lành của chúng tôi, để {các anh chị em} nhận lãnh sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

15 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy đứng vững! Hãy giữ những điều dạy dỗ mà các anh chị em đã được dạy, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi.

16 Nguyện chính Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta cùng Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta và đã bởi ân điển mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng sự trông cậy tốt lành,

17 an ủi lòng của các anh chị em, khiến các anh chị em được bền vững trong mỗi lời nói và việc lành.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNTY5OTE3OTlf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9053021-ii-te-sa-lo-ni-ca-2_13-17
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/juh7isoj4bk4syy/9053021__II_Tesalonica_2_13-17.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire:  https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 chúng ta đã học biết về sự con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được Sứ Đồ Phao-lô gọi là: “các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa”.

Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!”

Trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:14 chúng ta thấy Phao-lô lại gọi họ là: “các anh chị em cùng Cha, những người được yêu bởi Chúa”.

Cách gọi “những anh chị em cùng Cha” được dùng để gọi con dân Chúa trong Hội Thánh; vì con dân Chúa trong Hội Thánh cùng là con trai con gái của Đức Chúa Trời, như II Cô-rinh-tô 6:14-18 đã khẳng định.

Được yêu bởi Thiên Chúa hoặc được yêu bởi Chúa là được yêu bởi Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ, khi Thánh Kinh dùng danh xưng Thiên Chúa hoặc danh xưng Chúa, mà không kèm theo danh riêng của Đức Cha, Đức Con, hay Đức Thánh Linh, thì danh xưng Thiên Chúa hoặc danh xưng Chúa được dùng để chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thánh Kinh cho chúng ta biết Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh đều yêu thương Hội Thánh:

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài vào trong thế gian, để qua Con ấy mà chúng ta được sống.” (I Giăng 4:9).

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-ma 8:35).

Các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta, khao khát chúng ta đến nỗi ghen tương.” (Gia-cơ 4:5).

Từ ngữ được dịch là “khao khát” trong Gia-cơ 4:5, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh còn có nghĩa là theo đuổi với tình yêu. Đấng Thần Linh ở trong chúng ta theo đuổi chúng ta với tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, đến nỗi ghen tương khi thấy chúng ta yêu ai hay điều gì hơn là yêu Thiên Chúa.

Trong bài này, chúng ta sẽ học bảy lẽ thật về “những người được yêu bởi Chúa”.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, những người được yêu bởi Chúa! Chúng tôi phải vì các anh chị em luôn tạ ơn Đức Chúa Trời, vì từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn các anh chị em cho sự cứu rỗi, trong sự thánh hóa của thần quyền và {trong} đức tin của lẽ thật.

Lẽ thật thứ nhất: Những người được yêu bởi Chúa là những người ngay từ ban đầu đã được Đức Chúa Trời chọn cho sự cứu rỗi. Trạng từ “ban đầu” chỉ về một thời điểm vô định từ trước khi sáng thế, từ khi Đức Chúa Trời có ý định sẽ tạo nên loài người.

Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.” (Ê-phê-sô 1:3-4).

Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta, trong Đấng Christ Jesus từ trước khi thế gian bắt đầu.” (II Ti-mô-thê 1:9).

Nói cách khác, từ trong cõi đời đời, trước khi có thời gian và trước khi muôn vật được dựng nên, thì trong tâm trí của Đức Chúa Trời, Ngài đã biết chúng ta và quyết định chọn chúng ta, kêu gọi chúng ta đến với tình yêu của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ.

Lẽ thật thứ nhì: Những người được yêu bởi Chúa là những người được cứu rỗi trong sự thánh hóa bởi thần quyền và trong đức tin của lẽ thật.

Được cứu rỗi trong sự thánh hóa bởi thần quyền là sự cứu rỗi khiến cho chúng ta được quyền năng của Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, khiến cho chúng ta được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24).

Được cứu rỗi trong đức tin của lẽ thật là sự cứu rỗi được ban cho chúng ta bởi đức tin của chúng ta trong chính Đức Chúa Jesus Christ và trong mọi lời phán của Thiên Chúa, như đã được truyền lại cho chúng ta trong Thánh Kinh (Giăng 14:6; 17:17; Thi Thiên 119:160).

Tương tự như đã viết trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3, trong câu 13 trên đây, Phao-lô cũng dùng cách nói: “Chúng tôi phải vì các anh chị em luôn tạ ơn Đức Chúa Trời.” Và chữ “phải vì” được dùng để dịch một động từ trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, có nghĩa là: mắc nợ hay mang ơn. Có thể dịch: “Chúng tôi mắc nợ các anh chị em để cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn.”

Đặc biệt, đối với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca Phao-lô hai lần dùng cách nói này để tỏ lòng biết ơn của ông đối với họ, khi họ vâng theo sự giảng dạy của ông, Si-la, và Ti-mô-thê, sống một đời sống đức tin vững vàng, đầy tình yêu, nổi tiếng khắp nơi về đức tin của họ.

Cũng chỉ đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mà Phao-lô hai lần dùng cách gọi: “Các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa/bởi Chúa.”

Ước mong rằng, Hội Thánh của Chúa ở khắp nơi trong thời đại của chúng ta cũng xứng đáng được gọi là “những người được Chúa yêu”. Chúng tôi cũng ước mong quý ông bà anh chị em vâng theo lời giảng dạy của chúng tôi, sống thánh khiết, công chính, và yêu thương, để chúng tôi cũng sẽ vì quý ông bà anh chị em mà cảm tạ Đức Chúa Trời, và biết ơn quý ông bà anh chị em.

14 Vì sự đó mà Ngài đã gọi các anh chị em bởi Tin Lành của chúng tôi, để {các anh chị em} nhận lãnh sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Lẽ thật thứ ba: Những người được yêu bởi Chúa là những người được Chúa dùng Tin Lành do các sứ đồ rao giảng, gọi họ đến với tình yêu của Ngài. Tin Lành trước hết được rao giảng bởi Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:14-15; Lu-ca 4:17-21). Kế tiếp, Ngài sai các sứ đồ làm công việc rao giảng Tin Lành. Sau cùng, Ngài truyền cho tất cả các môn đồ của Ngài, tức là những ai tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Ngài, phải rao giảng Tin Lành cho muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15). Dù ngày nay chúng ta không trực tiếp nghe các sứ đồ giảng Tin Lành, nhưng chúng ta nhận Tin Lành cách gián tiếp qua những lời ghi chép của họ trong Thánh Kinh, và qua những người rao giảng Thánh Kinh cho chúng ta. Suy cho cùng, mỗi người đều được Chúa dùng Tin Lành để gọi đến với tình yêu của Ngài.

Lẽ thật thứ tư: Những người được yêu bởi Chúa là những người được ban cho sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ. Sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ là sự vinh quang của Thiên Chúa thể hiện trong thân thể xác thịt của loài người. Sự vinh quang của chính Ngài trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời:

Cha ôi! Bây giờ xin Ngài tôn vinh con với chính Ngài, bằng sự vinh quang con có với Ngài trước khi thế gian thực hữu.” (Giăng 17:5).

Đó chính là sự vinh quang của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu trong thân vị Ngôi Lời mà Tiên Tri Ê-sai đã từng được mạc khải:

Ê-sai 6:1-5

1 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.

2 Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.

3 Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh quang Ngài!

4 Bởi tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói.

5 Bấy giờ tôi nói: Khốn thay cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân!

Chính Sứ Đồ Giăng đã xác nhận rằng sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà Ê-sai nhìn thấy đó chính là sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ, khi Ngài ở trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời:

Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài.” (Giăng 12:41).

Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta chính sự vinh quang của Ngài:

Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như chúng ta là một.” (Giăng 17:22).

Chúng ta là loài người, muốn nhận được sự vinh quang của Thiên Chúa thể hiện qua con người xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta phải hiệp một cách mầu nhiệm với thân thể xác thịt của Ngài. Thánh Kinh không nói rõ về sự hiệp một của Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh, nhưng dùng hình ảnh lễ cưới để gọi thời điểm Hội Thánh được kết hiệp với Đấng Christ và nhận lãnh sự vinh quang của chính Ngài. Hội Thánh có sự vinh quang riêng của Hội Thánh, tức là các việc làm công bình của con dân Chúa trong Hội Thánh, nhưng Hội Thánh sẽ nhận lãnh sự vinh quang của chính Đấng Christ vào thời điểm Hội Thánh được kết hiệp với Đấng Christ trong sự kiện mà Thánh Kinh gọi là Lễ Cưới của Chiên con, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:7-9.

Ngày nay, có nhiều người mang danh là con dân Chúa nhưng vẫn sống theo xác thịt. Mỗi lần được anh chị em trong Hội Thánh chỉ ra những thiếu sót hay tội lỗi, thì tự ái không đúng, hờn giận, bỏ ra khỏi Hội Thánh. Họ không biết rằng, ra khỏi Hội Thánh tức là ra khỏi thân thể Chúa, ra khỏi sự vinh quang mà Đấng Christ đã ban cho Hội Thánh. Những người như vậy, cho dù cuối cùng, thật lòng ăn năn, quay lại, thì có lẽ cũng chỉ được cứu dường như qua lửa, được tinh sạch nhờ máu chuộc tội của Đấng Christ, nhưng bản thân họ thì không có sự vinh quang rực rỡ của những người kết nhiều quả lành cho Đức Chúa Trời.

15 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy đứng vững! Hãy giữ những điều dạy dỗ mà các anh chị em đã được dạy, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi.

Lẽ thật thứ năm: Những người được yêu bởi Chúa là những người đứng vững trong đức tin, giữ những điều đã được dạy bởi những người Chúa giao cho công việc giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta đứng vững trong đức tin là nhờ đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo. Để giúp cho chúng ta trong sự suy ngẫm Lời Chúa, thì Chúa đã đặt ra trong Hội Thánh những người được Chúa ban ơn trong sự hiểu biết Lời Chúa, để giảng dạy cho Hội Thánh:

Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy…” (Ê-phê-sô 4:11).

Người chăn là người cho chiên của Chúa ăn và bảo vệ chiên của Chúa, tức là giảng Lời Chúa cho con dân Chúa và bảo vệ con dân Chúa trước các tà giáo [1]. Người dạy là người giảng cho con dân Chúa biết những lẽ thật trong Lời Chúa và hướng dẫn con dân Chúa áp dụng những lẽ thật ấy vào trong cuộc sống [2].

Sự giảng dạy của những người được Chúa ban cho chức vụ chăn bầy và giảng dạy trong Hội Thánh, dù là trực tiếp bằng lời nói hoặc gián tiếp qua thư từ, sách vở, cũng đều đáng cho con dân Chúa vâng giữ. Hê-bơ-rơ 13:17 là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh ban cho mỗi một con dân Chúa:

Hãy vâng lời những người dẫn dắt các anh chị em và chịu phục họ, vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, như họ phải khai trình, để cho họ làm việc trong sự vui mừng, mà không phiền lòng, vì sự {phiền lòng} ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.”

Nhưng con dân Chúa cũng phải cẩn thận, cậy nhờ thánh linh của Chúa để nhận biết ai là người chăn dắt, giảng dạy chân thật đến từ Chúa, và ai là người chăn giả, giáo sư giả, tiên tri giả, thực chất là những kẻ trộm cướp hoặc sói đội lốt chiên, chỉ đến để cướp phá và hủy diệt. Lời Chúa đã dạy rõ: Nhìn trái để biết cây; phải tra xét mọi lời giảng, đối chiếu với Thánh Kinh; và phải thử nghiệm mọi thần trí (Ma-thi-ơ 7:15-23; Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11; I Giăng 4:1-3).

16 Nguyện chính Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta cùng Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta và đã bởi ân điển mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng sự trông cậy tốt lành,

17 an ủi lòng của các anh chị em, khiến các anh chị em được bền vững trong mỗi lời nói và việc lành.

Lẽ thật thứ sáu: Những người được yêu bởi Chúa là những người được Đức Chúa Trời ban cho sự an ủi đời đời cùng sự trông cậy tốt lành.

Sự an ủi đời đời: Từ ngữ được dịch là “sự an ủi” trong câu này là một danh từ mang nhiều nghĩa khác nhau trong tiếng Hy-lạp, bao gồm: Khích lệ, an ủi, thúc giục, khen ngợi… Ngay trong đời này, những người được Chúa yêu thì được Đức Chúa Trời, qua ân điển của Ngài:

  • Ban cho sự khích lệ, tức là sự khuyến khích để họ vui mừng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

  • Ban cho sự an ủi, những khi họ đối diện với khó khăn, bách hại, thử thách trong cuộc sống.

  • Ban cho sự thúc giục để họ gắng sức cậy ân điển của Ngài mà bước tới trên hành trình theo Chúa.

  • Ban cho họ sự khen ngợi khi họ sống đẹp lòng Ngài, thắng cám dỗ và thử thách, biết yêu thương và hy sinh cho người khác.

Sự an ủi của Đức Chúa Trời còn lại đời đời, vì nhờ đó con dân Chúa hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Và chính bởi sự hoàn thành những việc lành đó mà họ được ban cho sự vinh quang còn lại đời đời trong ngày Đấng Christ hiện đến, để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng (Ê-phê-sô 2:10; Khải Huyền 19:8).

Sự an ủi đời đời của Đức Chúa Trời được ban cho những người được Chúa yêu, qua Thánh Kinh. Ngay cả phân đoạn Thánh Kinh chúng ta đang học đây cũng thuộc về sự an ủi đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong thư II Tê-sa-lô-ni-ca. Ai muốn nhận lãnh sự an ủi đời đời từ Đức Chúa Trời thì phải đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa. Tiếc thay, có quá nhiều người được Chúa yêu nhưng không nhận biết Chúa đã yêu mình đến mức nào, cũng không nhận biết Đức Chúa Trời đã ban cho mình những sự khích lệ, an ủi, thúc giục, và khen ngợi như thế nào, vì họ không sốt sắng đọc, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa. Thế rồi, họ mệt mỏi, chán nản, và gục ngã trước những áp lực phải đối diện trên bước đường theo Chúa.

Sự trông cậy tốt lành: Là sự trông cậy về sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời, được hiệp một với Đấng Christ, và được đồng trị với Ngài.

Lẽ thật thứ bảy: Những người được yêu bởi Chúa là những người được Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời an ủi họ đang khi họ còn sống giữa thế gian, trong thân thể xác thịt hiện tại, khiến họ được bền vững trong từng lời nói lành, từng việc làm lành.

Trong khi câu 16 nói về sự an ủi đời đời Đức Chúa Trời ban cho những người được Chúa yêu, là những điều được ghi chép trong Thánh Kinh, thì câu 17 nói về hành động an ủi của Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời trực tiếp làm ra trên những người được yêu bởi Chúa. Đây chính là sự phán truyền trực tiếp của Đức Cha và Đức Con trong thần trí của những ai thuộc về Thiên Chúa.

Mối thông công giữa mỗi một con dân Chúa với Đức Chúa Trời là mối thông công giữa cha và con; với Đức Chúa Jesus Christ là mối thông công giữa đầu và một chi thể trong thân thể; với Đức Thánh Linh là mối thông công giữa thầy và trò. Vì thế, nếu một người thật sự ở trong Đấng Christ, yêu kính Thiên Chúa, tìm kiếm vương quốc và sự công bình của Đức Chúa Trời qua sự say mê đọc, suy ngẫm ngày đêm, cẩn thận làm theo Lời Chúa, và luôn trò chuyện với Chúa, tìm cầu ý Chúa, thì người ấy sẽ nghe sự phán dạy trực tiếp của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thần trí mình.

Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ sẽ trực tiếp phán những lời an ủi với những người được Chúa yêu, mỗi khi họ đối diện với khó khăn, đau đớn, thử thách, cám dỗ trong cuộc sống; và Đức Thánh Linh sẽ trực tiếp phán dạy họ phải hành xử như thế nào để đắc thắng và kết quả tốt đẹp làm vinh danh Thiên Chúa. Chính vì thế mà họ được bền vững trong mọi lời nói lành, mọi việc làm lành. Được bền vững theo nghĩa đen là được đặt để vào một vị trí chắc chắn, kiên cố, và thích hợp; nghĩa bóng là tâm trí và thần trí luôn được bình an với sự thông hiểu chắc chắn. Thật là tuyệt vời khi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ đặt để chúng ta vào một vị trí vững chắc, khiến cho chúng ta có một tâm trí và thần trí bình an, thông hiểu về tất cả những gì chúng ta nói và làm. Vị trí đó chính là địa vị làm con của Đức Chúa Trời.

Nguyện mỗi một chúng ta đều thuộc về những người được yêu bởi Chúa. Nguyện mỗi một chúng ta sống xứng đáng với tình yêu Chúa đã ban cho chúng ta. Nguyện mỗi một chúng ta sẽ nhận được sự vinh hiển của Đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa, trong ngày chúng ta được kết hiệp mầu nhiệm với Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
29/07/2017

Ghi Chú

Karaoke: “Hứa Trọn Đời Con Theo Chúa Luôn”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-hua-tron-doi-con-theo-chua-luon/

[1] http://timhieuthanhkinh.com/hoi-thanh-06-chuc-vu-chan-bay/

[2] http://timhieuthanhkinh.com/hoi-thanh-05-chuc-vu-day-dao/